Aanleiding en doel

De ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren is in Europa al jaren onder het gewenste niveau. Om dit te verbeteren is op Europees niveau de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld.

Knelpunten en doelen

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en projectdoelstellingen beschreven.

Knelpunten

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn met als doel de waterkwaliteit en de ecologische toestand van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren. De richtlijn moet ervoor zorgen dat de wateren zowel chemisch als ecologisch op orde komen.

Beschrijving plangebied

In deze paragraaf wordt de ligging en de begrenzing van het plangebied behandeld. Daarnaast wordt de huidige situatie van de verschillende gebieden in het plangebied beschreven.

Beschikbaarheid gronden

Veel van de gronden waarop de maatregelen in het kader van het beekherstelproject Reusel de Mierden genomen worden, zijn reeds in eigendom van de Provincie Noord-Brabant.

Beschrijving van de waterstaatswerken

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

R1. Aanleg nieuwe loop Reusel

De huidige loop van de Reusel (Figuur 1.5‑1) volstaat niet ten aanzien van het bereiken van de doelen zoals genoemd in de paragraaf 'Knelpunten en doelen'.

R2. Aantakken nieuwe loop Reusel en dempen huidige loop

Door de aanleg van de nieuwe loop (maatregel R1), komt de huidige loop van de Reusel (RS1) tussen stuw Hongeren en net benedenstrooms van de N269 te vervallen, zie Figuur 1.5‑5. Dit huidige traject met een lengte van 4,2 kilometer wordt gedempt.

R3. Aanbrengen obstakelvrije zone

Voor het uitvoeren van onderhoud is het van belang dat de beek en haar zijwatergangen bereikbaar zijn.

R4. Aanbrengen nieuwe loop Zilverloop

De huidige Zilverloop (RS31), zie Figuur 1.5‑8, wordt vanaf de Beekakkersweg tot aan de uitstroom in de Reusel gedempt (maatregel R8).

Toon meer resultaten