Aanleiding en doel

De ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren is in Europa al jaren onder het gewenste niveau. Om dit te verbeteren is op Europees niveau de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. De KRW is vervolgens op nationaal niveau verwerkt in Stroomgebiedsbeheerplannen waar de te treffen maatregelen voor herstel in zijn beschreven. De Reusel is aangewezen als een KRW-waterlichaam waarvoor maatregelen nodig zijn om de ecologische toestand van de beek te verbeteren.

Daarnaast is er landelijk al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie. Dit is schadelijk voor de natuur en de op Europees niveau beschermde waarden, ondergebracht in de zogenoemde Natura 2000-gebieden. De Reusel stroomt door het Natura 2000-gebied Kempenland-West, dat is aangewezen vanwege de aanwezigheid van een aantal zogenaamde stikstofgevoelige habitats. De Vochtige alluviale bossen die langs de Reusel liggen is er daar één van. Ook de beek zelf is gedeeltelijk aangewezen als habitat Beken met waterranonkels en voor de habitatsoorten Drijvende waterweegbree en Kleine Modderkruiper.

In de Wet natuurbescherming zijn regels opgenomen om Natura 2000-gebieden te beschermen. Deze regels zijn vertaald in instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Om deze instandhoudingsdoelstellingen te kunnen halen zijn herstelmaatregelen gedefinieerd. Deze herstelmaatregelen zijn uitgewerkt in Natura 2000-beheerplannen. Het beekherstel van de Reusel is opgenomen als een van de hydrologische herstelmaatregelen voor Kempenland-West. Het beekherstel draagt bij aan het hydrologisch herstel van de benedenstrooms gelegen habitats.

De inrichting geeft, naast de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water en het Natura 2000-beheerplan ook invulling aan de doelen vanuit het Natuurnetwerk Brabant, de Natte Natuurparels en het Actieplan Leven-de-Dommel. Het waterschap voert dit project samen met haar gebiedspartners uit.

Dit project omvat, naast het beekherstel van de Reusel, ook het inrichten van het Natuurnetwerk Brabant op de flanken van de Reusel. Met het versterken van de natuurwaarden en het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal van de Reusel. Waarbij het beekdal tevens functioneert als een natte ecologische verbindingszone, een functie die ook op het beekdal ligt.

In de afgelopen periode is in nauw overleg met het gebied een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Daarin zijn verschillende maatregelen beoordeeld op de effecten op de omgeving. Tevens is beoordeeld in welke mate de beoogde doelen bereikt worden. Hieruit is een Voorkeursalternatief naar voren gekomen dat in dit Projectplan Waterwet voor het deelgebied Reusel de Mierden Noord nader is uitgewerkt. In bijlage A7 is de MER opgenomen.

Binnen de planning van het project staat zorgvuldig overleg met het gebied voorop. Om een totaalbeeld van de maatregelen te krijgen en vanwege het doorlopen van een gecoördineerde procedure, wordt in dit Projectplan ingegaan op zowel de waterstaatkundige als de niet waterstaatkundige maatregelen.