Beschikbaarheid gronden

Veel van de gronden waarop de maatregelen in het kader van het beekherstelproject Reusel de Mierden genomen worden, zijn reeds in eigendom van de Provincie Noord-Brabant. Voor een beperkt deel van de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de gewenste maatregelen zijn de gesprekken rondom verwerving echter nog lopende.

De afgelopen jaren is actief ingezet op het verwerven van grond en ruilgrond in het gebied. Het uitgangspunt is in beginsel elke grondeigenaar die dat wenst qua oppervlakte te compenseren met ruilgrond. Het streven daarbij is ook de agrarische structuur oftewel de verkaveling te verbeteren. Waar mogelijk en noodzakelijk worden mitigerende maatregelen getroffen om de negatieve hydrologische effecten op de agrarische bedrijfsvoering te compenseren.

Niet alle gronden binnen het projectgebied zijn verworven. In het voorjaar van 2020 is de balans opgemaakt en is besloten om op basis van de beschikbare grondpositie het projectplan voor Reusel De Mierden Noord op te stellen. De enkele percelen die niet verworven zijn worden buiten het plan gehouden en waar van toepassing worden de effecten voor deze eigenaren technisch of financieel gecompenseerd. Deze percelen zijn op de maatregelenkaart aangeduid.

Voor Reusel De Mierden Zuid wordt nog verder gegaan met de grondverwerving tot dat hier ook voldoende verworven is om de maatregelen in een apart Projectplan Waterwet in procedure te kunnen brengen.