Beschrijving van de waterstaatswerken

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelen zoals genoemd in een van de voorgaande paragrafen. Naast maatregelen aan waterstaatswerken (die vanuit de Waterwet gezien worden als waterstaatswerken) zijn ook andere maatregelen in het plan voorzien. Een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen per deelgebied is opgenomen in Tabel 1.5‑1.

Tabel 1.5‑1: Overzicht maatregelen

Reusel De Mierden Noord

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

R1.

Aanleg nieuwe loop Reusel

X

  

R2.

Aantakken nieuwe loop Reusel en dempen huidige loop

X

  

R3.

Aanbrengen obstakelvrije zone

X

  

R4.

Aanbrengen nieuwe loop Zilverloop

X

  

R5.

Aanbrengen greppel

X

  

R6.

Verlengen watergangen

X

  

R7.

(Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels

X

  

R8.

Dempen watergangen en greppels

X

  

R9.

Aanbrengen poel

X

  

R10.

Dempen poel

X

  

R11.

Aanbrengen duikers

X

  

R12.

Vervangen duikers

X

  

R13.

Verwijderen duikers

X

  

R14.

Vervangen stuw

X

  

R15.

Verwijderen stuwen

X

  

R16.

Verwijderen drainage

X

 

R17.

Mitigerende maatregel: ophogen perceel

X

 

R18.

Mitigerende maatregel: aanbrengen kade

X

 

R19.

Mitigerende maatregel: aanbrengen/opwaarderen watergang

X

 

R20.

Aanleg recreatieve routes

 

X

R21.

Aanbrengen bruggen

 

X

R22.

Aanplant bomen en struweel

 

X

R23.

Natuurinrichting

 

X

In bijlage A1 is de maatregelenkaart opgenomen met een overzicht van de te treffen maatregelen in het gebied.

De meeste maatregelen grijpen in op het watersysteem en hebben invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime en zijn daarom aan te merken als waterstaatswerk. Omdat de gecoördineerde projectprocedure (zie paragraaf 'Benodigde vergunningen en meldingen) wordt doorlopen en voor aanlegactiviteiten geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zijn zienswijzen mogelijk op de waterstaatswerken, maar ook op de maatregelen die niet als waterstaatswerk zijn aan te merken.

In onderstaande paragrafen zijn de maatregelen aan de waterstaatswerken beschreven.