R15. Verwijderen stuwen

Na aanleg van de nieuwe meanderende loop met kleiner en ondieper profiel (maatregel R1) worden vijf stuwen in de Reusel verwijderd. De stuwen worden verwijderd om te kunnen voldoen aan de Natura 2000-doelstelling ten aanzien van het habitattype “Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkel)” en tevens de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De nieuwe loop van de Reusel is zo ontworpen dat vismigratieknelpunten worden opgeheven, in dit geval door het verwijderen van de stuwen. Tevens zorgt het ontwerp van de beekloop in combinatie met het verwijderen van de stuwen lokaal voor de benodigde minimale stroomsnelheden vanuit de KRW.

Aangezien de bodem over een groot deel van de Reusel na inrichting omhoog gaat en het profiel verkleind wordt gaat het waterpeil in de Reusel omhoog. Dit zorgt ervoor dat het grondwaterniveau rondom de beek jaarrond verhoogd wordt, ook in de zomer. Water vasthouden op de flanken kan daarbij een belangrijke maatregel zijn om voldoende water beschikbaar te houden voor de landbouw en tevens ter verdere aanvulling van de grondwaterstand ten behoeve van de natuur. Het traject van de Reusel dat in dit Projectplan wordt behandeld, zal naar verwachting zelden helemaal droogvallen, maar wanneer dit wel gebeurt kunnen organismen vrijelijk naar benedenstrooms migreren waardoor ecologische schade beperkt blijft. Ook het ontstaan van diepere plekken in een natuurlijke beek zorgt voor vermindering van ecologische schade bij extreem lage afvoeren.

Wanneer het water eenmaal het laagste punt van het beekdal heeft bereikt, de beek (in dit geval de Reusel), biedt het vasthouden van water voor de landbouw en natuur middels stuwen geen meerwaarde, omdat het dan niet daadwerkelijk beschikbaar is voor de landbouw die zich op de flanken van het beekdal bevindt.

Daarnaast wordt ook één drempel (vaste stuw) in watergang RS23 verwijderd. Deze is overbodig geworden door de verhoging van het waterpeil van de Reusel. Ook wordt één stuw in te dempen watergang RS31 verwijderd. Tabel 1.5‑9 geeft een overzicht van de te verwijderen stuwen. Figuur 1.5‑22 geeft de te verwijderen stuwen weer.

Tabel 1.5‑9: Overzicht te verwijderen stuwen
 

Dommel ID

Type stuw

R-S41

RS1-ST3

Schotbalkstuw

R-S42

RS23-DR4

Vaste stuw

R-S43

RS1-ST4

Schotbalkstuw

R-S44

RS1-ST5

Stuw met klep

R-S45

RS1-ST6

Stuw met klep

R-S46

RS31-ST9

Schotbalkstuw

R-S47

RS1-ST7

Schotbalkstuw

Figuur 1.5‑22: Overzicht te verwijderen stuwen