R3. Aanbrengen obstakelvrije zone

Voor het uitvoeren van onderhoud is het van belang dat de beek en haar zijwatergangen bereikbaar zijn. Om deze reden wordt er vanaf stuw Hongeren tot direct benedenstrooms van de N269 aan de oostzijde (rechteroever) van de beek een 4 meter brede obstakelvrije zone aangebracht, zie Figuur 1.5‑7. In de toekomst kan de obstakelvrije zone in de te ontwikkelen bospercelen mogelijk komen te vervallen, omdat de beek na verloop van tijd beschaduwd raakt. De schaduwwerking zorgt ervoor dat de beek minder plantengroei kent, waardoor er geen regulier onderhoud meer gepleegd hoeft te worden.

Daarnaast zal tijdens de uitvoering van het werk bomen in de bestaande bospercelen worden aangewezen die verwijderd dienen te worden om extensief beheer van de beek door bestaande bospercelen mogelijk te maken.

Naast de aan te brengen obstakelvrije zone naast de Reusel, wordt aan de zuidzijde van de te verleggen Zilverloop (maatregel R4) een obstakelvrije zone aangebracht. Bij alle overige A-watergangen in het projectgebied wordt aan de noordzijde een obstakelvrije zone aangebracht. De breedte van de obstakelvrije zone bedraagt 4 meter.

Er worden beheerafspraken gemaakt met de partij(en) die de omliggende natuurpercelen gaat (gaan) beheren om de zones mee te maaien met de graslanden.

Figuur 1.5‑7: Overzicht aan te brengen obstakelvrije zones