R4. Aanbrengen nieuwe loop Zilverloop

De huidige Zilverloop (RS31), zie Figuur 1.5‑8, wordt vanaf de Beekakkersweg tot aan de uitstroom in de Reusel gedempt (maatregel R8). Door het aanbrengen van een nieuwe watergang over de percelen ten noorden van de huidige loop, kunnen bovenstrooms gelegen percelen af blijven wateren op de Reusel. De watergang heeft een bodembreedte van ca. 0.5 m en is ca. 1 m diep. De taludsteilte bedraagt 1:1.5. Figuur 1.5‑10 laat het toekomstige profiel ter hoogte van de uitstroom in de Reusel zien. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande B-watergangen OWL40511 en BERE-0406.

Deze watergangen worden aangepast naar het profiel van de nieuwe Zilverloop. Figuur 1.5‑9 laat de benodigde maatregelen voor het verleggen van de Zilverloop zien. De bodem van de nieuwe Zilverloop ligt bovenstrooms nabij de Beekakkersweg op NAP 23.42 m. Benedenstrooms ter hoogte van de uitstroom in de Reusel bedraagt de bodemhoogte NAP 22.24 m.

Figuur 1.5‑8: Bestaande Zilverloop vanaf Beekakkersweg (bron: Cyclomedia)
Figuur 1.5‑9: Overzicht maatregelen t.b.v. verleggen Zilverloop
Figuur 1.5‑10: Toekomstig principeprofiel Zilverloop t.h.v. uitstroom in de Reusel