R5. Aanbrengen greppel

Om de afvoer van het hemelwater van perceel MDE02-H-1365 aan de Hoogemierdseweg te garanderen wordt op de grens van het Natuurnetwerk Brabant een greppel gegraven, zie Figuur 1.5‑11. Deze greppel voert het overtollige water via de te verondiepen watergang OWL40498 af naar de Reusel. Het betreft een ondiepe greppel van ca. 20 cm diep die niet verdrogend werkt op de naastgelegen natuurpercelen. Het gedeelte van het perceel aan de oostzijde van de greppel blijft een agrarische functie houden. Het gedeelte aan de westzijde wordt in de toekomstige situatie ingericht als natuur.

Figuur 1.5‑11: Overzicht aan te brengen greppel