Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De door te voeren wijzingen in de legger voortkomend uit het Projectplan zijn weergegeven in Tabel 1.11‑1.

Tabel 1.11‑1: Overzicht wijzingen in legger

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen voor de legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object.

1

Watergang (ligging en dwarsprofielen)

Huidige loop Reusel (RS1) wordt vervangen door een nieuw aan te leggen watergang.

R1 & R2

Ligging wijzigen. Huidige dwarsprofielen komen te vervallen

Verondiepen A-watergangen

R7

Dwarsprofielen wijzigen

RS31 (Zilverloop) verleggen en huidige loop dempen

R4 & R8

Ligging en dwarsprofielen bestaande Zilverloop verwijderen. Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen.

Opwaarderen watergang

R19

Ligging opnemen

Aanleggen/verleggen watergangen

R1, R4, R6 & R19

Ligging opnemen/wijzigen

Verondiepen B-watergangen

R7

Ligging handhaven

Dempen A- en B-watergangen

R8

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

2

Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel).

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

3

Peilregulerend kunstwerk (stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.)

Aanbrengen en verwijderen stuwen

R14 & R15

Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen

4

Overige kunstwerken (duiker, brug, zandvang, enz.)

Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers

R11, R12 & R13

Ligging en afmeting opnemen/verwijdere/wijzigen

Aanbrengen bruggen

R21

Ligging en afmeting opnemen/verwijderen

5

Kering (met ligging, dwarsprofiel, toetspeil)

Aanbrengen kade

R18

Ligging, afmeting en toetspeil opnemen in legger overige keringen

6

Overige kunstwerken m.b.t. kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters, enz.)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

7

Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten)

Aanleggen/ opwaarderen/ verleggen watergangen

R4, R6 & R19

RS31 krijgt A-status (ligging en dwarsprofielen opnemen), overige watergangen B-status (ligging opnemen)

Afwaarderen A-watergangen afwijkende afvoercapaciteit (RS22-AA, RS25-AA, RS27-AA en RS38-AA)

R1 t/m R23

Statuswijziging van A naar B als gevolg van beperkte afvoercapaciteit.

8

Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige)

Vervangen en verwijderen stuwen

R14 & R15

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers

R11, R12 & R13

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen bruggen

R21

Onderhoudsplichtige: Gemeente Reusel de Mierden of toekomstig terreinbeherende instantie

9

Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7)

Zie 7

Onderhoudsplichtige A-watergang: WSDD

Zie 7

Onderhoudsplichtige overige watergangen: aangelande(n)

10

Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7)

Zie 7

Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone

11

Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12

Beschermingszone kering

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13

Zonering waterstaatswerk kering

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14

Meanderzone (kaart met vlak)

Traject Reusel waar nieuwe loop wordt aangelegd

R1

Zie Figuur 1.11‑1

15

Profiel van vrije ruimte (strook van 5-10-25 meter)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Figuur 1.11‑1: Overzicht meanderzone