R20. Aanleg recreatieve routes

Aansluitend bij de integrale aanpak zoals omschreven in de projectdoelen is binnen dit project gekeken naar de zonering en aansluiting van de wandelroutes in het gebied. In het voortraject heeft in het kader van de milieueffectrapportage een werksessie plaatsgevonden over te recreatieve maatregelen op hoofdlijnen. Bij deze werksessie waren diverse particuliere grondeigenaren en vertegenwoordigers van De Buitenman, Dorpsraad Lage Mierde, Gemeente Reusel-De Mierden, Brabants Landschap en Vakantiepark de Brabantse Kempen aanwezig.

In het vervolg van het traject naar het definitief ontwerp hebben nog 4 werksessies met betrokken particuliere grondeigenaren (o.a. ondernemer ONNB), recreatieondernemers (Vakantiepark de Brabantse Kempen, De Buitenman en een vertegenwoordiging van de bewoners van De Hertenwei), gebiedspartijen (Brabants Landschap, Gemeente Reusel-De Mierden, ZLTO en Dorpsraad Lage Mierde) en diverse (natuur)werkgroepen (Agrarische Natuurvereniging, Weidevogelvereniging Reusel De Mierden, Heemkundegroep Reusel en Vogelwerkgroep De Kempen) plaatsgevonden om de recreatie in te passen. Figuur 1.6‑1 geeft de toekomstige wandelstructuren in het beekdal weer. Lokaal wordt gekeken om het wandelpad zo lang mogelijk toegankelijk te houden. Mogelijk worden hiervoor aanvullende maatregelen getroffen. Daarnaast wordt in het vervolgtraject besloten of aanvullende recreatieve voorzieningen kunnen worden ingepast.

Figuur 1.6‑1: Overzicht recreatieve voorzieningen