R21. Aanbrengen bruggen

Zoals omschreven bij maatregel R20 zal dit project ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Reusel. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen beleven zijn 4 nieuwe oversteken opgenomen. Deze nieuwe oversteken vervangen de oversteekmogelijkheden bij stuwen die verwijderd worden (maatregel R14). Daarnaast wordt een brug aangebracht over de nieuw aan te brengen watergang bij Buitenman. De locaties van de nieuwe bruggen zijn weergegeven in Figuur 1.6‑1. Figuur 1.6‑2 laat een referentiebeeld zien dat wordt nagestreefd voor de voetgangersbruggen. Mogelijk worden de voetgangersbruggen niet voorzien van een leuning, zodat deze ‘wegvallen’ in het omliggend maaiveld. In het vervolgtraject wordt een definitieve keuze voor materialisatie van de bruggen gemaakt.

Figuur 1.6‑2: Referentiebeeld nieuwe voetgangersbruggen (bron: www.wandelpaden.com)