Wet bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die verbonden worden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. De wet heeft alleen betrekking op landbodems. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. Met betrekking tot bodembescherming bestaat de wet uit een regeling waarin de (zorg)plicht voor veroorzakers is opgenomen.

Vooronderzoek

De gemeenten waarbinnen de maatregelen worden genomen beschikken over een bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Reusel-De Mierden kan als bewijsmiddel in het kader van het besluit bodemkwaliteit worden gehanteerd. Wel dient men rekening te houden met de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop. Verspreiding hiervan dient tegengegaan te worden. Hiervoor wordt het Landelijk Protocol Aziatische duizendknopen gevolgd.

Binnen het projectgebied heeft zich, volgens de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek, geen potentieel bodembedreigende (bedrijfs-)activiteiten plaatsgevonden.

Uit de resultaten van de beschikbare bodemonderzoeken die binnen of op de randen van het plangebied zijn uitgevoerd blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem niet of nauwelijks beïnvloed is.

Er zijn in het kader van het vooronderzoek geen aanwijzingen gevonden dat er ter plaatse van de aan te leggen en aan te passen watergangen activiteiten hebben plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Reusel-De Mierden blijkt dat de boven- en ondergrond, die ten behoeve van de aanleg van de nieuwe watergangen/waterlopen vrijkomt gekwalificeerd wordt als grond die voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse AW-2000 (achtergrondwaarden).

In het oppervlaktewatersysteem kunnen, als gevolg van pyrietoxidatie in de ondergrond, regionaal verhoogde gehaltes zware metalen voorkomen. Via kwel spoelen ijzer, nikkel, kobalt en soms zink uit. Hierdoor kan de waterbodem lokaal de kwaliteit ‘Niet verspreidbaar’ of ‘Klasse B’ hebben.

Grote delen van de waterbodem van de Reusel zijn onderzocht. Vrijkomend slib en waterbodem in het Reuseldal (traject tussen Ziekbleek en Wellenseind) kan worden verspreid op de aangrenzende percelen.

Gezien de aanwezige verouderde onderzoeksresultaten verdient het de aanbeveling om waterbodemonderzoek uit te voeren op die locaties waar in het kader van de herinrichting de (water)bodem geraakt gaan worden. Dit wordt ten tijde van het schrijven dit Projectplan uitgevoerd.