Beroep

Het definitieve PPWW zal samen met het goedkeuringsbesluit van GS op het PPWW met bijbehorende bijlagen (zoals het MER) en het uitvoeringsbesluit (de ontheffing stiltegebied) via dezelfde kanalen als de ontwerpbesluiten worden bekendgemaakt en ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na bekendmaking van de besluiten.

Indien u beroep wenst in te stellen tegen het Projectplan Waterwet, dan dient u tevens een beroep in te stellen tegen het goedkeuringsbesluit.