Aanleiding en doel

Landelijk is al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie. Dit is schadelijk voor de natuur en de op Europees niveau beschermde waarden, ondergebracht in de zogenoemde Natura 2000-gebieden. Natte Natuurparel (NNP).

Knelpunten en doelen

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en projectdoelstellingen beschreven.

Beschrijving plangebied

In deze paragraaf wordt de ligging en de begrenzing van het plangebied behandeld. Daarnaast wordt de huidige situatie van de verschillende gebieden in het plangebied beschreven.

Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied van “Natte Natuurparel De Utrecht” is gelegen in de gemeentes Reusel-De Mierden, Bladel, Hilvarenbeek en Oirschot en ligt voor een groot deel in het Landgoed De Utrecht, zie onderstaande afbeelding.

Beschrijving huidige situatie

Het projectgebied van Natte Natuurparel De Utrecht is een omvangrijk gebied met daarop gelegen: Landgoed De Utrecht, Landgoed Wellenseind, de Reusel, de Raamsloop en de Mispeleindse en Neterselse Heide.

Beschikbaarheid gronden

Veel van de gronden waarop de maatregelen in het kader van het Natura2000-project Natte Natuurparel De Utrecht genomen worden, zijn reeds in eigendom verworven door de Provincie Noord-Brabant.

Beschrijving van de waterstaatswerken

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

Deelgebied Raamsloop

Het deelgebied Raamsloop omvat het beekdal van de Raamsloop tussen de Neterselsedijk en Landgoed Wellenseind. Aan de oostzijde wordt het projectgebied gebied begrensd door de Dunsedijk en aan de westzijde door de Elzenstraat.

Deelgebied Omleiding

Het deelgebied Omleiding omvat het gebied ten zuiden, en klein deel ten noorden, van de Neterselse en Mispeleindse Heide tot aan de monding van de nieuwe omleidingswatergang in de Groote Beerze.

Deelgebied Utrecht-Noord

Het deelgebied Utrecht-Noord omvat het gebied langs de Reusel op landgoed de Utrecht en de directe omgeving van het landgoed. De volgende maatregelen aan waterstaatswerken zijn voorzien in dit deelgebied.

Toon meer resultaten