Beschikbaarheid gronden

Veel van de gronden waarop de maatregelen in het kader van het Natura2000-project Natte Natuurparel De Utrecht genomen worden, zijn reeds in eigendom verworven door de Provincie Noord-Brabant. Voor een substantieel deel van de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de gewenste maatregelen zijn de gesprekken rondom verwerving echter nog lopende. Deze gesprekken zijn zonder uitzondering constructief van aard en in veel gevallen ook al in een vergevorderd stadium van overeenstemming, maar nog niet alle benodigde gronden voor uitvoering van dit project zijn dus in bezit. De verwerving van de noodzakelijke gronden voor hydrologisch herstel vindt plaats op basis van volledige schadeloosstelling. Dit betekent dat van overheidswege is uitgesproken dat men in het uiterste geval bereid is om tot onteigening van de betrokken percelen over te gaan.

Verwerving op vrijwillige basis is echter nadrukkelijk het uitgangspunt in de gesprekken. De afgelopen jaren is actief ingezet op het verwerven van ruilgrond in het gebied. Het uitgangspunt is in beginsel elke grondeigenaar die dat wenst qua oppervlakte te compenseren met ruilgrond. Het streven daarbij is ook de agrarische structuur oftewel de verkaveling te verbeteren. Waar mogelijk en noodzakelijk worden mitigerende maatregelen getroffen om de negatieve hydrologische effecten op de agrarische bedrijfsvoering te compenseren.

Naast de maatregelen die door Waterschap De Dommel worden genomen ten behoeve van het hydrologisch herstel zijn er ook andere partijen die werken aan de duurzame instandhouding van dit N2000-gebied. Brabants Landschap en ASR, medeondertekenaars van de uitvoeringsovereenkomst, treffen op hun gronden eveneens veel maatregelen die bijdragen aan het natuurbehoud en -herstel in het gebied.

Op Landgoed Wellenseind vinden met medewerking van de eigenaar ook omvangrijke herstelmaatregelen plaats en op een beperkt aantal locaties is er tevens sprake van (kleinschalige) zelfrealisatie door particulieren. Al deze maatregelen die door derden worden uitgevoerd, vallen onder de noemer ‘autonome ontwikkeling’ en maken geen deel uit van dit Projectplan.