Beschrijving van de waterstaatswerken

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelen zoals genoemd in een van de voorgaande paragrafen. Naast maatregelen aan waterstaatswerken (die vanuit de Waterwet gezien worden als waterstaatswerken) zijn ook andere maatregelen in het plan voorzien. Een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen per deelgebied is opgenomen in onderstaande tabellen.

Deelgebied Raamsloop

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

R1.

Aanleg nieuwe loop Raamsloop

X

 

R2.

Aantakken nieuwe loop Raamsloop en dempen huidige loop

X

 

R3.

Aanbrengen obstakelvrije zone

X

 

R4.

Aanpassen watergangen

X

 

R5.

Aanbrengen slenk

X

 

R6.

Verwijderen gemaal

X

 

R7.

(Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels

X

 

R8.

Dempen watergangen en greppels

X

 

R9.

Verwijderen kades

X

 

R10.

Aanbrengen duikers

X

 

R11.

Vervangen duikers

X

 

R12.

Verwijderen duikers

X

 

R13.

Aanbrengen stuw

X

 

R14.

Verwijderen stuwen

X

 

R15.

Verwijderen drainage

X

 

R16.

Mitigerende maatregel: aanleg nieuwe watergang

X

 

R17.

Mitigerende maatregel: ophogen perceel

X

 

R18.

Mitigerende maatregel: peilgestuurde drainage

X

 

R19.

Aanleg recreatieve routes

 

X

R20.

Aanbrengen bruggen

 

X

R21.

Verwijderen brug

 

X

R22.

Aanplant bomen en struweel

 

X

R23.

Natuurinrichting

 

X

Deelgebied Omleiding BZ42 & BZ57

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

O1.

Aanbrengen omleidingswatergang

X

 

O2.

Aanbrengen overkluizing

X

 

O3.

Aanbrengen obstakelvrije zone

X

 

O4.

(Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels

X

 

O5.

Dempen watergangen en greppels

X

 

O6.

Aanbrengen duikers

X

 

O7.

Vervangen duikers

X

 

O8.

Verwijderen duikers

X

 

O9.

Aanbrengen stuwen

X

 

O10.

Verwijderen stuwen

X

 

O11.

Aanbrengen waterretentie

X

 

O12.

Aanbrengen vaste dam

X

 

O13.

Verwijderen drainage

X

 

O14.

Mitigerende maatregel: ophogen perceel

X

 

O15.

Mitigerende maatregel: peilgestuurde drainage

X

 

O16.

Mitigerende maatregel: aanbrengen grondwaterkerend scherm

X

 

O17.

Mitigerende maatregel: egaliseren perceel

X

 

O18.

Verwijderen gemalen (niet op legger)

 

X

O19.

Opschonen greppel

 

X

O20.

Natuurinrichting

 

X

Deelgebied Utrecht-Noord

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

U1.

Dempen en laten verlanden watergangen en greppels

X

 

U2.

(Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels

X

 

U3.

Aanbrengen slenk

X

 

U4.

Opwaarderen watergang

X

 

U5.

Aanbrengen duiker

X

 

U6.

Aanbrengen voorde

X

 

U7.

Aanbrengen stuw

X

 

U8.

Aanpassen transportroute

 

X

U9.

Natuurinrichting

 

X

In bijlage A1 zijn de maatregelenkaarten van de drie deelgebieden opgenomen met een overzicht van de te treffen maatregelen in het gebied. Daarnaast zijn hier alle maatregelen digitaal te bekijken

De meeste maatregelen grijpen in op het watersysteem en hebben invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime en zijn daarom aan te merken als waterstaatswerk. Omdat de gecoördineerde projectprocedure wordt doorlopen en voor aanlegactiviteiten geen omgevingsvergunningen wordt aangevraagd, zijn zienswijzen mogelijk op de waterstaatswerken, maar ook op de maatregelen die niet als waterstaatswerk zijn aan te merken.

In de volgende paragrafen zijn per deelgebied de maatregelen aan de waterstaatswerken beschreven.