Knelpunten en doelen

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en projectdoelstellingen beschreven.

Knelpunten

Landelijk is in Natura 2000-gebieden al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie, terwijl verdrogingsproblematiek het effect hiervan verder versterkt. Dit is schadelijk voor de kwetsbare stikstofgevoelige habitats in de Europees beschermde Natura 2000-gebieden. De natuurwaarden die beschermd dienen te worden in de Natura 2000-gebieden zijn door middel van een aanwijzingsbesluit vastgelegd in zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn vervolgens vertaald in beheerplannen. Vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) ligt er een verplichting om ervoor te zorgen dat de habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen in oppervlakte en kwaliteit niet achteruit gaan.

Het project “Natte Natuurparel De Utrecht” vindt plaats in Natura 2000-gebied “Kempenland-West”. In het Natura 2000-beheerplan voor Kempenland-West zijn voor de eerste beheerplanperiode maatregelen opgenomen om de achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen te stoppen.

De volgende stikstofgevoelige habitattypen komen voor in of in de omgeving van het projectgebied van NNP De Utrecht. In onderstaande kaart zijn deze habitattypen op kaart weergegeven.

 • H2310: Stuifzandheiden met struikheide

 • H3130: Zwakgebufferde vennen

 • H3160: Zure vennen

 • H4010A: Vochtige heiden

 • H4030: Droge heiden

 • H6410: Blauwgraslanden

 • H7150: Pioniervegetaties met snavelbiezen

 • H91E0C: Vochtige alluviale bossen / beekbegeleidende bossen

In het N2000-beheerplan is een negatieve trend voor de vochtige alluviale bossen vastgesteld en de trend voor de zure vennen was nog niet bekend. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook voor de zure vennen geldt dat de kwaliteit matig tot slecht is. Tevens is geconcludeerd dat de ontwikkeling van de zure vennen afhankelijk is van een goed functionerend hydrologisch systeem.

Hydrologisch herstel is dan ook opgenomen als één van de herstelmaatregelen in het N2000-beheerplan. De uitvoering van de maatregelen die opgenomen zijn in dit Projectplan Waterwet geven invulling aan dit hydrologisch herstel.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheids richtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)

Doelen

Waterschap De Dommel heeft in maart 2018, middels een interne projectopdracht, de doelstellingen voor “Natte Natuurparel De Utrecht” geformuleerd. Hieruit zijn één hoofddoelstelling en een aantal nevendoelstellingen naar voren gekomen.

De hoofddoelstelling betreft de realisatie van de hydrologische herstelmaatregelen zoals deze beschreven staan in het N2000-beheerplan. Deze herstelmaatregelen zijn nodig om te voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen, specifiek voor de habitattypen Vochtige alluviale (beekbegeleidende) bossen en Zure vennen. Deze maatregelen hebben als doel te verzekeren dat er geen achteruitgang zal plaatsvinden van deze stikstofgevoelige habitattypen en hun leefgebieden.

Naast de hoofddoelstelling komt het project tegemoet aan de nevendoelen vanuit andere ambities, namelijk:

 • Realisatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgave voor de aangewezen waterlichamen binnen het projectgebied.

 • De ambitie van de provincie om het Natuur netwerk Brabant (NNB) te realiseren voor de verworven gronden binnen het projectgebied. Bij de invulling van het NNB wordt de provinciale ambitie om meer bos te ontwikkelen meegenomen.

 • De ambitie van het waterschap om de antiverdrogingsmaatregelen voor de Natte Natuurparels (NNP) binnen het projectgebied te realiseren.

 • Uitvoering geven aan het gemeentelijk en provinciaal beleid ten aanzien van versterking van aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, economische en recreatieve waarden.

 • Daarnaast streeft het Waterschap ernaar om met de uitvoering van dit project een bijdrage te leveren aan de doelstellingen die staan beschreven in het Actieplan Leven de Dommel.