Legger, beheer en onderhoud

In deze paragraaf zijn wijzigingen in de legger en het beheer- en onderhoud beschreven. Daarnaast is beschreven hoe de hydrologische situatie na uitvoering van de maatregelen gaat worden gemonitord.

Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen voor de legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object.

1

Watergang (ligging en dwarsprofielen)

Huidige loop Raamsloop (RS42) wordt vervangen door een nieuw aan te leggen watergang.

R1 & R2

Ligging wijzigen. Huidige dwarsprofielen komen te vervallen

Te verondiepen RS87

R7

Dwarsprofielen wijzigen

BZ57 (west) en BZ57-AA: verleggen en huidige loop dempen

O1 & O5

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

BZ57 (oost) en BZ42: verleggen en huidige loop dempen

O1 & O5

Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen

Te verondiepen BZ57 tussen De Ruttestraat en OWL10815

O4

Dwarsprofielen wijzigen

Opwaarderen watergang (deelgebied Utrecht-Noord)

U4

Ligging opnemen

Aanleggen/verleggen watergangen (deelgebied Raamsloop)

R4 & R16

Ligging opnemen/wijzigen

Aanbrengen slenk (Raamsloop en Utrecht-Noord)

R5 & U3

Ligging opnemen

Verondiepen A-watergangen

R7, O4 & U2

Indien A-status gehandhaafd blijft dwarsprofielen vervangen. Bij gewijzigde status dwarsprofielen verwijderen.

Dempen A- en B-watergangen

R8, O5 & U1

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

2

Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel).

Aanbrengen waterretentie

O11

Ligging opnemen

3

Peilregulerend kunstwerk (stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.)

Aanbrengen en verwijderen stuwen

R13, R14, O9, O10 & U7

Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen

Verwijderen gemaal

R6

Verwijderen kunstwerk

4

Overige kunstwerken (duiker, brug, zandvang, enz.)

Aanbrengen overkluizing incl. IT-riool

O2

Ligging en afmeting opnemen

Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers

R10, R11, R12, O6, O7, O8 & U5

Ligging en afmeting opnemen/verwijdere/wijzigen

Aanbrengen, verwijderen bruggen

R20 & R21

Ligging en afmeting opnemen/verwijderen

Aanbrengen voorde

U6

Ligging en afmeting opnemen

5

Kering (met ligging, dwarsprofiel, toetspeil)

Verwijderen kades

R9

Ligging, afmeting en toetspeil verwijderen

Aanbrengen kades

O11

Ligging, afmeting en toetspeil opnemen in legger overige keringen

6

Overige kunstwerken m.b.t. kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters, enz.)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

7

Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten)

Te handhaven deel BZ57 t.h.v. Meirweg

O1 & O5

Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit.

BZ57 (west) en BZ57-AA: verleggen en huidige loop dempen

O1 & O5

Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit. Nieuwe watergang krijgt B-status

BZ57 (oost) en BZ42: verleggen en huidige loop dempen

O1 & O5

Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit. Nieuwe watergang krijgt B-status

Aanpassen afwatering via bestaande greppel (deelgebied Raamsloop)

R4

Bestaande greppel krijgt B-status

Opwaarderen watergang (deelgebied Utrecht-Noord)

U4

Opgewaardeerde watergang krijgt B-status

Aanleggen/verleggen watergangen (deelgebied Raamsloop)

R4

Watergangen krijgen B-status

Aanbrengen slenk (Raamsloop en Utrecht-Noord)

R5 & U3

Slenk krijgt B-status

Verondiepen A-watergangen

R7, O4 & U2

Statuswijziging van A naar B als gevolg van verlaging afvoercapaciteit te verondiepen watergangen (m.u.v. RS87)

Verondiepen B-watergangen

R7, O4 & U2

Statuswijziging van B naar C als gevolg van verlaging afvoercapaciteit te verondiepen watergangen (m.u.v. OWL40517)

8

Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige)

Aanbrengen en verwijderen stuwen

R13, R14, O9, O10 & U7

Onderhoudsplichtige: WSDD

Verwijderen gemaal

R6

Onderhoudsplichtige verwijderen

Aanbrengen overkluizing incl. IT-riool

O2

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen, verwijderen en vervangen duikers

R10, R11, R12, O6, O7, O8 & U5

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen, verwijderen bruggen

R20 & R21

Onderhoudsplichtige: WSDD

9

Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7)

n.v.t.

Onderhoudsplichtige A-watergang: WSDD

n.v.t.

Onderhoudsplichtige overige watergangen: aangelande(n)

10

Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7)

R3 & O3

Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone

11

Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12

Beschermingszone kering

Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades

R9 & O11

Zonering aanpassen

13

Zonering waterstaatswerk kering

Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades

R9 & O11

Zonering aanpassen

14

Meanderzone (kaart met vlak)

Traject Raamsloop waar nieuwe loop wordt aangelegd

R1

Meanderzone opnemen conform onderstaande kaart.

15

Profiel van vrije ruimte (strook van 5-10-25 meter)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheids richtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)

Beheer en onderhoud

Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit wordt opgenomen in een nog op te stellen Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR). Hierin wordt aangegeven hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Onderhoud van de natuurpercelen zal door een toekomstige beheerder worden uitgevoerd. Voor overige percelen, geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en overige voorzieningen. Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en binnen dit project worden verondiept, geldt dat in het Beheer- en onderhoudsplan (BOR) nog nader wordt bekeken op welke wijze deze watergangen in de toekomst worden beheerd.

Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in:

  • A-watergangen; Onderhoud aan A-watergangen is de verantwoordelijkheid van Waterschap De Dommel.

  • B-watergangen: Onderhoud aan de B-watergangen is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren.

  • C- Watergangen; Hier wordt een extensief beheer op toegepast waardoor de afwaterende functie van deze sloten zal afnemen zodat ook dit bijdraagt aan de vernatting. Echter alleen wanneer de C-watergang is gelegen binnen de NNB en reeds verworven gronden. Bij overige C- watergangen is het onderhoud de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Hierbij dient wel een balans gezocht worden tussen het extensieve beheer en de gewenste drooglegging voor de aanliggende wegen en gronden.

Monitoring

Na uitvoering van de maatregelen uit dit Projectplan wordt hydrologische monitoring voortgezet. Zowel door metingen van het grond- als het oppervlaktewater. Door monitoring wordt o.a. getracht inzicht te krijgen in de effecten van de anti-verdrogingsmaatregelen. Tevens wordt een langjarig beeld verkregen voor de KRW. Naast grond- en oppervlaktewaterpeilen gaat het ook om de waterkwaliteit. De exacte wijze van monitoring wordt vastgelegd in een monitoringsplan.