Beekherstel Reusel De Mierden

Waterschap De Dommel is voornemens het beekdal van de Reusel en de Belevensche Loop tussen de Hooge Mierdseweg en de N269 her in te richten. Doel van het project is het realiseren van de doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast is het beekherstel van de Reusel als maatregelen opgenomen in het Natura2000-beheerplan. Verder wordt binnen het project inrichting gegeven aan het Natuurnetwerk Brabant, de antiverdrogingsmaatregelen voor Natte Natuurparels en het versterken van landschappelijke en recreatieve waarden.

Het beekherstel is omwille van de grondpositie opgesplitst in twee delen (Reusel De Mierden Noord en Reusel De Mierden Zuid) die afzonderlijk van elkaar worden uitgewerkt en gerealiseerd. De knip tussen de beide projecten is gelegd op stuw Hongeren ten zuiden van Langvoort. Op deze pagina vindt u in eerste instantie enkel het projectplan voor Reusel De Mierden Noord. Zodra het projectplan voor het zuidelijk deel gereed is, zal deze op deze pagina worden gepubliceerd.